Czytaj więcej"/> Drukuj
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych - prywatna uczelnia, prowadząca edukację na kierunkach marketing, dziennikarstwo, kuminikacja społeczna, ochrona dóbr kultury i bibliotekoznawstwo, z siedzibą w Poznaniu, która powstała w 1997 r. Jej dewizą jest "Wiedza i Umiejętności". Szkoła posiada też wydział zamiejscowy w Katowicach. Szkoła nie podaje na swoich stronach www informacji o liczbie studentów i liczbie oraz składzie osobowym swojej kadry.

O Uczelni

Uczelnia rozpoczęła działalność w 1997 roku, jednak jej geneza sięga roku 1985, kiedy w ramach Ośrodka Badania Rynku Sztuki Współczesnej powołano zespół naukowo - badawczy, składający się z pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Akademii Ekonomicznej i Akademii Sztuk Pięknych.
W roku 1997 rozpoczęto od trzyletnich studiów zawodowych na kierunku „Zarządzanie i Marketing”. Kolejnym etapem rozwoju uczelni – we wrześniu 1999r. - było uzyskanie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej na kształcenie na poziomie wyższych studiów zawodowych na kierunku „Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna”. Na tym samym kierunku kształcą się studenci wydziału zamiejscowego uczelni w Katowicach – stosowną zgodę WSUS uzyskała w grudniu 2000 r. Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 10 lipca 2003 r uprawniła do prowadzenia na tym kierunku studiów magisterskich.
Uczelnia uzyskała też uprawnienia do uruchomienia studiów wyższych zawodowych (licencjackich) na kierunkach: „Ochrona dóbr kultury” oraz „Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo”.
W 2004 r powstała nowa siedziba szkoły, o pow. 3,5 tys. m2, która mieści się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Budynek jest klimatyzowany, wyposażony w kompletną instalację centralnego ogrzewania, sieć telefoniczną, oprzyrządowanie RTV i całkowicie skomputeryzowany. Większość zajęć odbywa się w budynku Uczelni, jednak rosnąca wciąż liczba studentów sprawia, że niektóre zajęcia – głównie wykłady – odbywać się muszą w dużych salach mogących pomieścić kilkaset osób.

Zarządzanie i Marketing

Zarządzanie i Marketing
Absolwent WSUS uzyskujący tytuł licencjata na Wydziale Zarządzania i Marketingu zdobywa wiedzę z zakresu podstaw teoretycznych nauk ekonomicznych i zarządzania, planowania strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa oraz zarządzania kadrami.
Absolwent tego wydziału w trakcie studiów nabywa także umiejętności praktycznego zarządzania placówką kultury, stając się potencjalnym menedżerem teatru, muzeum, biblioteki, właścicielem prywatnej firmy impresaryjnej lub galerii. Władze szkoły twierdzą, że system kształcenia, jaki proponuje WSUS, jest zgodny ze standardem Unii Europejskiej, uwzględnia także sytuację ekonomiczno-społeczną, w której na rynku pracy istnieje zapotrzebowanie na kadrę z menedżerskimi umiejętnościami, jak również na osoby potrafiące skutecznie prowadzić rozmowy biznesowe, mediacje w sytuacjach konfliktowych oraz budować wizerunek firmy.
W ramach studiów Uczelnia proponuje studentom wybór jednej z czterech specjalizacji:

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Specjalność komunikacja społeczna

Specjalność ta kształci w zakresie nauk społecznych oraz metod i technik komunikowania. Celem edukacji na tej specjalności jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych wystarczających do sprawnego organizowania działalności z zakresu budowania systemu informacji w relacji każdego podmiotu życia społecznego, politycznego i gospodarczego z jego otoczeniem.

Specjalizacja dziennikarska

Wg zapewnień władz uczelni absolwent, uzyskujący tytuł licencjata w zakresie specjalizacji dziennikarskiej, po trzech latach zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń i warsztatów prowadzonych przez doświadczonych dziennikarzy prasy, radia i telewizji, z powodzeniem podejmować może pracę w mediach.

Specjalizacja edytorska

Wg zapewnień władz uczelni, absolwent WSUS, uzyskujący tytuł licencjata w zakresie specjalizacji edytorskiej, zostanie wyposażony w umiejętności, które pozwolą mu w sposób kompleksowy przygotować tekst do druku przy pomocy profesjonalnych kompetencji redaktorskich. To potencjalny pracownik szeroko pojętego rynku wydawniczego.

Specjalizacja broker informacji

W ramach specjalizacji broker informacji, uczelnia kształtci umiejętności profesjonalnego wyszukiwania, weryfikowania i udzielania różnego rodzaju informacji.
Cykl kształcenia obejmuje nabycie umiejętności obsługi systemów informacyjno-wyszukiwawcze (Horizon, VTLS, Sowa, MOL itp.), a także bazy danych na różnych nośnikach (druk, CD-ROM/DVD, online), sposoby organizowania dostępu do zewnętrznych polskich i zagranicznych źródeł elektronicznej informacji (m.in. książek i czasopism online, baz pełnotekstowych), opanowanie technik digitalizacji, zagadnień pamięci masowych, architektury meta-danych czy zarządzania biblioteką cyfrową i jej zawartością.

Ochrona Dóbr Kultury

Ochrona Dóbr Kultury
14 maja 2004 roku decyzją DSW-3-4003/632/EK/Rej.134/04 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu, jako jedyna w Polsce, otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów w zakresie ochrony prawnej dóbr kultury. Po ukończeniu trwających trzy lata studiów absolwenci będą mogli pracować w służbach granicznych, celnych, konserwatorskich, muzeach, galeriach oraz urzędach, domach aukcyjnych a także tam, gdzie mówić się będzie o sztuce i jej zagrożeniach. Kierunek ten nabrał wyjątkowego znaczenia w momencie integracji Polski z Unią Europejską. Znajomość uregulowań prawnych w sferze ochrony dóbr kultury obowiązujących w UE daje możliwość współpracy w tej dziedzinie z europejskimi instytucjami dysponującymi środkami techniczno-organizacyjnymi do ochrony dziedzictwa kulturowego. Wg zapewnień władz uczelni absolwent tej specjalności przygotowany będzie do pracy w polskich i europejskich strukturach ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym w zjednoczonej Europie.
Zakres studiów obejmuje szeroką wiedzę teoretyczną i historyczną dotyczącą kultury polskiej i europejskiej, podstaw prawnych ochrony dziedzictwa kulturowego w państwach europejskich, ochrony prawnej dóbr kultury, prawa muzealnego, ochrony prawnej zabytków i opieki nad zabytkami, prawa budowlanego i lokalowego, prawa administracyjnego i ustroju administracji publicznej, finansowania ochrony dóbr kultury w krajach europejskich, konwencji międzynarodowych w zakresie ochrony dóbr kultury, prawa autorskiego, marketingu i zarządzania oraz stosunków politycznych w Europie.

Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo

Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo
Celem studiów na tym kierunki jest uzyskanie przygotowania zawodowego do pracy w nowoczesnej, zautomatyzowanej bibliotece – ośrodku informacji naukowej.
Kierunek ten przygotowywuje do pracy z klasycznym warsztatem pracy biblioteki, jak też uczy jak efektywnie wykorzystywać najnowsze osiągnięcia techniki: bazy danych na różnych nośnikach (druk, CD-ROM/DVD, online), organizować dostęp do zewnętrznych źródeł informacji (m.in. książek i czasopism online, baz pełnotekstowych), funkcjonować w oparciu o najnowsze systemy informacyjno-wyszukiwawcze (Horizon, VTLS, Libero, Sowa, MOL itp.) oraz przygotowuje do pracy w środowisku e-CultureNet poprzez poznanie technik digitalizacji czy zarządzania biblioteką cyfrową i jej zawartością.
Kierunek ten zapewnia też przygotowanie pedagogiczne w postaci kształtowania kompetencji polegających na promowaniu nie tylko książki, ale i czytania jako ważnej dla życia człowieka kompetencji.
W ramach studiów przewidziana jest także zześciotygodniowa praktyka zawodowa po I (2 tygodnie) i II (4 tygodnie) roku studiów stacjonarnych w wybranych bibliotekach różnych sieci, w tym także w redakcjach bibliotek cyfrowych, firmach infobrokerskich oraz innych (polskich i zagranicznych) obsługujących biblioteki w zakresie programów biblioteczno-informacyjnych, dostaw książek i czasopism „P”/„E” oraz baz danych na e-nośnikach,

Dane Teleadresowe

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych
ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań
tel. (61) 886 28 00, 886 28 01,
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-02-26 07:02:55