Czytaj więcej"/> Drukuj
Wskaźnik Jakości Życia (z ang. Quality of Life Index) wskaźnik, opracowany przez brytyjski tygodnik The Economist dla odzwierciedlenia poziomu życia i satysfakcji życiowej w poszczególnych krajach w bardziej adekwatny sposób niż przy użyciu tradycyjnych metod (wskaźnika wzrostu PKB lub poziomu PKB na 1 mieszkańca).
Cytat ze strony tygodnika: The Economist Intelligence Unit opracował nowy wskaźnik “quality of life”, oparty na unikatowej metodologii, która łączy rezultaty ankietowania subiektywnej satysfakcji życiowej z obiektywnymi czynnikami jakości życia w różnych państwach.
Parametry jakości życia oraz mierniki użyte do przedstawienia tych parametrów to:
1. Sytuacja materialna. PKB na 1 osobę w USD, przy zachowaniu parytetu siły nabywczej. Źródło: Economist Intelligence Unit
2. Zdrowie. Oczekiwana długość życia, w latach. Źródło: US Census Bureau
3. Stabilność polityczna i bezpieczeństwo. Ocena stabilności politycznej i bezpieczeństwa. Źródło: Economist Intelligence Unit
4. Życie rodzinne. Wskaźnik rozwodów (na 1.000 mieszkańców), wyrażony w skali od 1 (najniższy wskaźnik rozwodów) do 5 (najwyższy). Źródła: ONZ; Euromonitor
5. Życie wspólnotowe. Zmienna ta otrzymuje wartość 1, jeśli kraj ma wysoki wskaźnik uczęszczania do kościoła albo członkostwa w związkach zawodowych; w przeciwnym razie zero. Źródła: MOP; World Values Survey
6. Klimat i geografia. Szerokość geograficzna, dla rozróżnienia między klimatami gorącym i zimnym. Źródło: CIA World Factbook
7. Bezpieczeństwo zatrudnienia. Stopa bezrobocia, w %. Źródła: Economist Intelligence Unit; MOP.
8. Wolność polityczna. Przeciętne wskaźniki wolności politycznych i praw obywatelskich. Skala od 1 (całkowicie wolny) do 7 (bez wolności). Źródło: Freedom House
9. Równość płci. Proporcje przeciętnych zarobków mężczyzn i kobiet, ostatnie dostępne dane. Źródło: UNDP Human Development Report.

Linki zewnętrzne

ranking 2004, s. 4
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-16 10:19:18