Czytaj więcej"/> Drukuj
System (gr. σύστημα (systema) - rzecz złożona)– jest to paradygmat naukowy, oznaczający strukturę, składającą się z powiązanych elementów (L. von Bertalanffy).

Nazwa tego hasla odnosi sie do wiecej niz jednego pojecia:
System jest starym pojęciem, choć ostatnio, za sprawą języka angielskiego, bardzo popularnym w niemal wszystkich naukach.
System to zbiór elementów, powiązanych ze sobą relacjami w taki sposób, że stanowią one całość zdolną do funkcjonowania w określony sposób. (T. Tomaszewski)
W filozofii systemem nazywa się zbiór tez i twierdzeń stanowiących pewną spójną całość. Także zasady organizacji czegoś – zbiór przepisów i/lub reguł obowiązujących w danej dziedzinie.
M. Macutkiewicz proponuje, aby pojęcie systemu było pojęciem pierwotnym (niedefiniowalnym). Podaje natomiast jego cechy: System charakteryzuje zasada, zgodnie z którą zmiana w jednej części wpływa na pozostałe. Elementy wchodzące w jego skład mogą stanowić składniki innego systemu. System zamknięty zmierza do entropii, funkcjonuje w obrębie nieprzenikalnych granic. Systemem otwartym jest każdy organizm żywy, który ma zdolność samoregulacji i jest autonomiczny, a jego cechą jest negentropia.

Cechy systemu

Organizacja systemu

To relacja elementów, które tworzą całość dającą się przyporządkować do pewnej klasy. Niezmienność organizacji jest warunkiem tożsamości.

Struktura systemu

To przestrzenne, specyficzne wyposażenie w komponenty.

Ogólna teoria systemów

Jest to teoria biologiczna, rozwinięta i uzupełniona przez cybernetyków, jest w niej też nurt socjologiczny.
Różnica między systemami biologicznymi a psychicznymi i społecznymi jest taka, że biologiczne przetwarzają i reprodukują zdarzenia, pozostałe określane są przez komunikację, świadomość i sens (rzeczowy, czasowy i społeczny). Systemy biologiczne i psychiczne są warunkiem powstawania systemów społecznych. Podstawowym systemem jest rodzina.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-18 23:29:10