Czytaj więcej"/> Drukuj
Rada Stanu Księstwa Warszawskiego zgodnie z jego Konstytucją składała się z ministrów księstwa; miała również wspólnego z Radą Ministrów sekretarza i (do 1810 r.) wspólną kancelarię. Prowadziło to do wzajemnego przenikania się funkcji tych organów władzy. Zmiana nastąpiła 12 sierpnia 1808 r., gdy król Fryderyk August III mianował dodatkowych 6 radców stanu; po przyłączeniu zdobytych na Austrii w 1809 r. terenów Galicji było już 12 radców, później zaś pojawili się ministrowie-członkowie Rady Stanu. Rada Stanu działała na podstawie dekretu królewskiego z 24 grudnia 1807 r. Jej zadania łączyły w sobie zakres czynności zarówno władzy administracyjnej (włącznie z sądownictwem administracyjnym), jak i sądowniczej i obejmowały:
  1. przygotowanie projektów aktów ustawodawczych - dekretów królewskich i uchwał Sejmu,
  2. sądownictwo administracyjne w II instancji,
  3. spory kompetencyjne między urzędami,
  4. pozbawianie urzędników publicznych immunitetu sądowego,
  5. opiniowanie raportów z działalności ministrów,
  6. sądownictwo kasacyjne w sprawach cywilnych i karnych.
Uchwały Rady Stanu - oprócz wyroków kasacyjnych - wymagały zatwierdzenia króla. Od 1807 r. Rada Stanu była faktycznym rządem Księstwa, co oficjalnie potwierdzone zostało dekretami z 25 marca i 20 kwietnia 1809 r. W marcu 1810 r. utraciła jednak swą dotychczasową pozycję. Organizacja Rady Stanu ustalona została ostatecznie w 1810 r. Składała się ona wówczas z 4 sekcji, których zadaniem było przygotowywanie projektów uchwał w sprawach legislacyjnych i administracyjnych oraz Komisji Podań i Instrukcji, zajmującej się sprawami związanymi z rolą sądowniczą Rady Stanu.
Akta Rady Stanu z niewielkimi stratami przetrwały II wojnę światową i obecnie znajdują się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w dwu zespołach: Rada Stanu i Rada Ministrów Księstwa Warszawskiego (9 mb) i Archiwum Publiczne Potockich (korespondencja prezesa Rady, Stanisława Kostki Potockiego).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-08-14 04:53:59