Czytaj więcej"/> Drukuj
Kynologia (z gr. kýon- pies, w dopełniaczu: kynós oraz logos - słowo, nauka) - nauka o psach.

Informacje ogólne

Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego podaje: "kynologia - nauka o psie, jego hodowli i tresurze". Jest to jednakże określenie zarówno ogólne (nauka o psie) jak i uszczegółowiające (hodowli i tresurze) w sposób, z jakim trudno się dziś zgodzić. Czym innym bowiem jest chów, czym innym hodowla, podobnie jak tresura i wychowanie. Zawężanie więc pojęcia kynologii do tychże dwóch pojęć sugeruje albo "wąskość" pojęcia (czemu przeczy pierwsza część definicji) albo też nadaje akurat tym dwu aspektom nadmierne znaczenie. Uwzględnić bowiem należy zarówno aspekt psa jako zwierzęcia (z punktu widzenia choćby biologii czy weterynarii) jak też i szerokie spektrum jego związku z człowiekiem.
Reasumując przyjąć należy, iż kynologia obejmuje te zagadnienia innych nauk, które pośrednio lub bezpośrednio odnoszą sie do psa, jak również bada związki pomiędzy nimi bazując na psie jako podmiocie i przedmiocie tych badań - przy czym przesądza to o uznaniu kynologii jako odrębnej dziedziny wiedzy, nie zaś sztucznie wyodrębnionych zagadnień innych nauk.
Aktualnie kynologia powiązana jest najbardziej z:
- biologią - w tym zwłaszcza z takimi jej dziedzinami jak genetyka, fizjologia, anatomia i etologia;
- weterynarią;
- medycyną - w tym dogoterapia.
W węższym pojęciu kynologia zajmuje się całokształtem zagadnień związanych z psem rasowym. Ponieważ szereg tych zagadnień jest umownych, powstało wiele organizacji prowadzących bardziej czy mniej rzetelne prace badawcze z dziedziny kynologii i propagujących swe osiągnięcia poprzez regulowanie hodowli psów rasowych (system tzw. ocen hodowlanych), tworzenie i modyfikację wzorców psów rasowych oraz inne formy (np. publikacje prasowe).
Na świecie działa wiele stowarzyszeń kynologicznych regionalnych i krajowych. Część z nich zrzeszonych jest w federacjach międzynarodowych. Największe z nich to FCI, ACE, UCI oraz IKU. W Polsce działa kilka stowarzyszeń kynologicznych, m.in. Związek Kynologiczny w Polsce, będący członkiem FCI oraz Polski Klub Psa Rasowego będący członkiem ACE. W Stanach Zjednoczonych działa również wiele organizacji kynologicznych, m.in. AKC, UKC, CKC, NKC.

"Kynologia" - kwartalnik

"Kynologia" to specjalistyczny kwartalnik, skierowany przede wszystkim do hodowców psów rasowych, ale również do miłośników i właścicieli psów rasowych oraz wszystkich zainteresowanych kynologią.
Ukazuje się od 2004 roku. Jest dostepny w wolnej sprzedaży oraz w prenumeracie. Wydawcą jest Polski Klub Psa Rasowego
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-26 06:03:09