Czytaj więcej"/> Drukuj
Kwasy to jedna z podstawowych kategorii zwiazków chemicznych.

Kwas klasyczny

Kwas wg klasycznej definicji Arrheniusa to każdy związek, który wprowadzony do roztworu wodnego zwiększa stężenie jonów \[H^+ \]. Automatycznie zasadą jest każdy związek, który zwiększa stężenie jonów \[OH^- \].

Kwas Brønsteda-Lowry’ego

Według teorii kwasów i zasad kwas Brønsteda-Lowry’ego, to każdy związek chemiczny, który w warunkach danej reakcji jest donorem, (czyli inaczej dostarczycielem) jonu wodorowego \[H^+ \].
Z drugiej strony zasada to każdy związek, który może być akceptorem, (czyli inaczej przyjmującym) jon wodorowy. W reakcji kwasu i zasady Brønsteda-Lowry’ego powstaje nowy kwas i nowa zasada. Np. w reakcji:
\[ HA + B \to A^- + HB^+ \]
Związek HA jest kwasem a związek B zasadą. Jon \[A^- \] jest nową zasadą, a \[HB^+ \] nowym kwasem.
Związki chemiczne (z wyjątkiem niektórych bardzo mocnych zasad i kwasów) mogą w zależności od warunków pełnić rolę kwasu lub zasady - związki takie nazywa się związkami amfoterycznymi.
W wyniku reakcji kwasów z zasadami powstają zazwyczaj sole.

Kwas Lewisa

Inną, bardziej ogólną definicję kwasu podał Lewis: Kwas to związek, który jest akceptorem (przyjmującym) w warunkach danej reakcji parę elektronową, (więc zasada jest donorem pary elektronowej).
Definicja ta obejmuje też klasyczne kwasy, gdyż oderwanie jonu wodorowego z cząsteczki polega na zerwaniu wiązania z atomem wodoru, przy czym oba elektrony tworzące to wiązanie pozostają przy reszcie cząsteczki kwasu.
Definicja Lewisa obejmuje jednak także związki chemiczne, które zachowują się jak kwasy, bo mają silny deficyt elektronów, mimo że w ogóle nie posiadają w swojej strukturze atomu wodoru (np. chlorek glinu(III) \[AlCl_3 \]).
Tradycyjnie takie związki są nazywane kwasami Lewisa.
W przypadku zasad, definicje Lewisa i Brønsteda-Lowry’ego praktycznie się pokrywają - tzn. nie istnieją takie związki, które by były zasadami wg definicji Lewisa a nie były nimi wg definicji Brønsteda-Lowry’ego.
Jeszcze bardziej ogólnym od kwasów i zasad Lewisa podziałem związków chemicznych pod kątem nadmiaru lub deficytu elektronów są pojęcia elektrofila i nukleofila.

Ważniejsze kwasy

Do najbardziej znanych tlenowych kwasów nieorganicznych (wg definicji Arrheniusa) zaliczyć można: Najważniejsze beztlenowe kwasy nieorganiczne:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-30 21:07:24