Czytaj więcej"/> Drukuj
Kształcenie – to zarówno proces nauczania jak i uczenia się, czyli całość poczynań umożliwiających jednostce uzyskanie wiedzy o przyrodzie, kulturze, społeczeństwie, a także osiągnięcie wszechstronnego rozwoju osobowości, rozwijanie uzdolnień, zainteresowań, ogólnej sprawności umysłowej i fizycznej.
W procesie kształcenia człowieka wyrabiają się odpowiednie do celów kształcenia postawy i przekonania. Kształcenie może odbywać się w instytucjach jak i przybierać formę samokształcenia. Wynikiem kształcenia jest wykształcenie.
Można wyodrębnić:
W kształceniu wyróżnia się trzy poziomy:
Obecnie w szybko zmieniajacych się warunkach technologicznych i gospodarczych niezbędne stało się również kształcenie ustawiczne, zwane też edukacją permanentną, trwajacą przez całe życie.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-03-04 15:51:51