Czytaj więcej"/> Drukuj
Konstytucja_Niemiec -
Konstytucją Niemiec jest Ustawa Zasadnicza (niem. Grundgesetz, skrót GG). Obwieszczona dnia 23 maja 1949 przez Radę Parlamentarną (Parlamentarischer Rat) weszła w życie dnia 24 maja 1949.
Ustawa Zasadnicza stwierdza, jakie prawa ma każdy obywatel (prawa zasadnicze, niem. Deutschengrundrechte) oraz każdy człowiek (prawa człowieka) wobec przestawicieli władzy państwowej (Staatsgewalt).
Ustawa Zasadnicza określa również organizację państwa i wyznacza podstawowe zadania państwa oraz jego sposoby działania.
Ustawa Zasadnicza składa się z artykułów, które były zmieniane, jednak fundamentalne zasady struktury państwa (Staatsstruktur) nie podlegają żadnym zmianom (art. 1, 20 i 79 ustęp 3). Nie oznacza to, że parlament (Bundestag i Bundesrat), jako władza ustawodawcza, uprawniona do zmiany konstytucji, nie może wkraczać w całość praw zasadniczych (Grundrechte) każdorazowo większością 2/3 głosów.
Przestrzeganie i wykładnia Ustawy Zasadniczej jest nadzorowane przez Trybunał Konstytucyjny (Bundesverfassungsgericht).
Ażeby podkreślić prowizoryczny charakter tej konstytucji wobec podziału Niemiec po II wojnie światowej, przyjęto określenie Ustawa Zasadnicza, uwarunkowując ostateczną konstytucję ponownym zjednoczeniem (niem. Wiedervereinigung).


Tekst źródłowy Ustawy Zasadniczej (fragmenty)

Tłumaczenie tekstu uwzględniającego zmiany na dzień 26 listopada 2001 roku.
Ustawa składa się z preambuły i 146 artykułów uszeregowanych w rozdziałach.

Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec

z dnia 23 maja 1949 wraz z późniejszymi zmianami

Spis treści

Preambuła

Niemiecki naród świadom swej odpowiedzialności przed Bogiem i ludźmi siłą swych uprawnień konstytucyjnych, natchnięty wolą, aby jako równouprawniony człon w zjednoczonej Europie służyć światowemu pokojowi, przyjął jako obowiązującą tę Ustawę Zasadniczą.
Niemcy (jako obywatele) w krajach związkowych w swobodnym samostanowieniu dopełnili jedność i wolność Niemiec. Z tego wynika, że ta Ustawa Zasadnicza jest obowiązująca dla całego narodu niemieckiego.

I. Prawa zasadnicze

Artykuł 1. człowieka, prawa człowieka, zobowiązanie prawne praw zasadniczych Artykuł 6. - rodzina - dzieci Artykuł 7. [1] oraz nie będzie popierane różnicowanie uczniów ze względu na stan majątkowy rodziców.
Zezwolenia nie udziela się, jeśli ekonomiczne i prawne położenie sił nauczycielskich nie jest dostatecznie zapewnione.

II. Federacja i kraje związkowe

Artykuł 20. konstytucyjne - prawo do stawiania oporu

XI. Przepisy przejściowe i końcowe

Artykuł 116. Niemiec - ponowne przyznanie obywatelstwa
Artykuł 146. ważności Ustawy Zasadniczej
Ta Ustawa Zasadnicza, która po spełnieniu jedności i wolności Niemiec obowiązuje cały naród niemiecki, traci swą ważność w dniu, w którym zacznie obowiązywać konstytucja, która w swobodnym rozstrzygnięciu będzie ustanowiona przez niemiecki naród.

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-08-12 20:04:53