Czytaj więcej"/> Drukuj

W celu pozyskania Polaków car Aleksander I nadałKrólestwu Polskiemu konstytucję, zaliczaną do najbardziej liberalnych w pokongresowej Europie. Przy jej redakcji pracował kilkuosobowy zespół, z księciem Adamem Czartoryskim na czele. Ostateczny tekst uwzględniał uwagi cara. 27 listopada 1815 roku konstytucja została podpisana przez cara i uzyskała moc prawną. Postanowienia konstytucyjne: - zapewnienie silnej władzy królowi, którym miał byc car Rosji, - król miał władzę wykonawczą i ustawodawczą, - powoływał ministrów, senatorów i wyższycz urzędników, - dysponował prawem zawieszania ustaw sejmowych, - królowi przysługiwało prawo wypowiadania wojny oraz zawierania umów międzynarodowych, - wspólna polityka zagraniczna, - zastępca króla (namiestnik) miał szerokie pełnomocnictwo,
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-08-12 19:43:01