Czytaj więcej"/> Drukuj
Era kenozoiczna to era która rozpoczęła się od zagłady wielkich gadów, prawdopodobnie na skutek uderzenia wielkiego meteorytu w Ziemię (

Najważniejsze wydarzenia

Era Okres
(lat temu)
Podokres
(lat temu)
Geologia Biologia
Kenozoik czwartorzęd
(1,87 mln do dziś)
holocen
(12 tys. do dziś)
Ocieplenie klimatu, stopienie lądolodu skandynawskiego, powstanie Bałtyku. Intensywny rozwój społeczności ludzkiej, wyginięcie wielkich ssaków
plejstocen
(1,87 mln - 12 mln)
Ochłodzenie klimatu, masywne lądolody, okresy glacjałów i interglacjałów. Pod koniec: ustąpienie ostatniego lodowca ze środkowej Europy. Pojawienie Homo sapiens, olbrzymie ssaki plejstoceńskie ssaki.
trzeciorzęd
(65 mln - 1,87 mln)
neogen
(24 mln - 1,87 mln)
Nasilona orogeneza alpejska. Rozwój roślin okrytonasiennych, koewolucja kwiatów i owadów, wytworzenie biomu stepowego, radiacja torbaczy, pierwsze naczelne.
paleogen
(65 mln - 24 mln)

Era poprzednia: mezozoik.

Geologia

Intensywna orogeneza alpejska powoduje w paleocenie wyniesienie Gór Skalistych, a w następnych epokach wyniesienie gór Sierra Nevada i nowego pasma Gór Skalistych. Przez znaczną część eocenu Afryka i Ameryka Południowa są całkowicie odizolowane od lądów półkuli północnej.

Flora

We wczesnym trzeciorzędzie wokół biegunów rozciągają się lasy wielkolistnych drzew zrzucających liście na zimę. Pozostałe obszary globu porastają lasy tropikalne.

Fauna

W erze mezozoicznej doszło do wykształcenia najpierwotniejszych ssaków - jajorodnych stekowców. Już w kredzie istniały ssaki żyworodne - torbacze, a nawet łożyskowce. Kenozoik charakteryzuje się dalszym rozwojem ssaków. Ssaki żyjące na początku paleocenu to pzrede wszystkim pozostałości kredowe: wieloguzkowce, torbacze i prymitywne ssaki łożyskowe. Nie ma dużych drapieżników. Na półkuli północnej pojawiają się pierwsze naczelne (Plesiadapiforma). Następuje intensywna ewolucja łożyskowców i ich specjalizacja. Pojawiają się pradrapieżne i prakopytne (paleocen). Eocen ("świt nowych czasów") zawdzięcza swą nazwę faktowi, że w czasie jego trwania pojawia się wiele występujących do dziś rzędów ssaków, a także niektóre istniejące nadal rodziny. Do najbardziej wyspecjalizowanych należą: nietoperze, walenie i syreny. Wtedy też pojawiaja się lemurowate i wyrakowate. Parzystokopytne reprezentowane są m.in. przez maleńkiego "jelenia" Diacodexis, a nieparzystokopytne przez pierwszego konia - Hyracotherium.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-26 07:43:56