Czytaj więcej"/> Drukuj
Język rusiński to słowiański język używany przez ludność nazywającą siebie Rusnakami i zamieszkującą Polskę, Słowację, Ukrainę, Wojwodinę w Serbii, Rumunię, Węgry, Chorwację, Kanadę i USA. W Polsce jej reprezentantami są Łemkowie i Bojkowie.
Większość polskich językoznawców uznaje ten język za zespół gwar języka ukraińskiego. Sami użytkownicy są podzieleni w kwestii tożsamości etnicznej - niektórzy uważają się za Ukraińców a swój język za dialekt języka ukraińskiego, inni podkreślają własną odrębność.
W Wojwodinie język rusiński ma status języka urzędowego, natomiast na Słowacji status języka mniejszościowego. Zapisywany jest cyrylicą.
Gwary rusińskie zalicza się do grupy języków wschodniosłowiańskich. Te używane w Polsce, na Słowacji i w Wojwodinie przejawiają jednak pewne cechy języków zachodniosłowiańskich, a dokładniej cechy wspólne z językiem polskim i wschodnimi dialektami słowackimi, np. stały akcent wyrazowy na przedostatniej sylabie oraz formy czasu przeszłego złożone z imiesłowu zakończonego na -l i krótkiej formy czasownika być (rus. robyl jem, znal som, por. pol. robiłem, słc. poznal som, ukr. ja robyl, ja znal).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-03-01 16:53:37