Czytaj więcej"/> Drukuj
{{Język| kolor=0000ff| barwa=ffffff| nazwa oryginalna=Български| kraj, region1=Bułgaria, Bałkany, Turcja, Węgry i inne| liczba=12 milionów| pozycja=88.| rodzina=Języki indoeuropejskie
*Języki słowiańskie
**Języki południowosłowiańskie
***Język bułgarski| rodzaj=cyrylica| kraj, region2=Bułgaria| agencja=?| iso1=bg| iso2=bul| sil=BLG| kod=bg| przymiotnik=Bułgarska| język=Bułgarski| przymiotnik2=bułgarskiego| }} Język bułgarski - należy do grupy języków południowosłowiańskich oraz bałkańskiej ligi językowej. Posługuje się nim ok. 9 mln ludzi, głównie w Bułgarii, gdzie jest językiem urzędowym, ale także w Grecji, Izraelu, Kanadzie, Macedonii, Mołdawii, Rumunii, Serbii, USA, Turcji, na Ukrainie i na Węgrzech.
Język bułgarski wywodzi się z języka Słowian bałkańskich, którzy przybyli na tereny Półwyspu Bałkańskiego najogólniej rzecz biorąc między V w. a VII w.. We współczesnym języku bułgarskim pozostały ślady mowy Protobułarów z czasów, gdy Słowianie bałkańscy tworzyli z nimi wspólne państwo (VII w. - X w.). Są to przede wszystkim pojedyncze słowa (takie jak np. бъбрек 'nerka', czy кумир 'bożek, idol'), ale także np. imiona (najbardziej znanym jest tutaj imię Borys, które zrobiło światową karierę, ale także np. Krum, stosunkowo często spotykane w Bułgarii).
Największe zmiany w systemie języka dokonały się między XII a XIV w. (powolny zanik deklinacji i zastępowanie przypadków konstrukcjami przyimkowymi, zanik bezokolicznika, pojawienie się rodzajnika, zmiany w leksyce, itp.), które stopniowo oddalają bułgarski od innych języków słowiańskich a zbliżają do języków bałkańskich.
Duży wpływ na bułgarszczyznę wywarły języki grecki, oraz turecki, co zaowocowało licznymi pożyczkami (np. w bułgarskim ogólnosłowiańska nazwa dla liczby 'tysiąc' została zastąpiona greckim 'hiliada' (хиляда), zaś z tureckiego przejął bułgarski wiele wyrazów służących do nazywania przedmiotów użytku codziennego, jak np. джоб 'kieszeń', шише 'butelka', мушама 'cerata', czy wiele nazw pokrewieństwa, np. баджанак 'szwagier', балдъза 'siostra żony', itp.).
Współczesny bułgarski język literacki zaczął formować się od połowy XVIII wieku, zaś główny okres sporów o kształt języka przypada na wiek XIX. Do zapisu bułgarszczyzny stosuje się zmodyfikowaną cyrylicę.
Niektórzy językoznawcy (głównie bułgarscy) uważają język macedoński za dialekt bułgarszczyzny.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-02-25 11:48:34