Czytaj więcej"/> Drukuj
Biznes interes, przedsięwzięcie handlowe, produkcyjne przynoszące zysk; potocznie także: firma realizująca to przedsięwzięcie.
Business i słowa z nim związane: wskazują na: Ludzi biznesu od czasów co najmniej Arystotelesa nurtuje zagadnienie dotyczące istoty działania gospodarczego czy ogólniej samego biznesu.
Według Arystotelesa możemy podejmować dwa rodzaje działań na polu biznesu. Pierwszy rodzaj działalności skierowany jest na utrzymywanie dobrej kondycji antycznego przedsiębiorstwa jakim było gospodarstwo rodzinne czyli oikos. Stanowiło ono organizację, w której funkcje gospodarcze i społeczne wiązały się z obowiązkami powstałymi z więzi wspólnoty jaką jest rodzina i z przymusów ustroju niewolniczego. W czasach nowożytnych niewolników zastąpiły maszyny i pracownicy najemni a potem cała sieć urządzeń automatycznych i komputerów obsługiwanych przez personel W polu. etyki biznesu pojawiła się kwestia obrony godności i strzeżenia wartości osobowych.
Można jednak mimo, zmieniającej struktury gospodarczej mówić o prowadzeniu działalności gospodarczej wywodzącej się z idei kierowania oikos. Sztukę prowadzenia oikos nazywał Arystoteles oikonomiką. Prowadzą ją współcześni przedsiębiorcy i te grupy menedżerów, którym leży na sercu przede wszystkim utrzymanie dobrej kondycji firmy. Osiąga się ją nie na drodze szukania łatwego, szybkiego zysku i tym samym narażania firmy na zbytnie ryzyko lecz poprzez działania długofalowe umacniające miejsce firmy na rynku.
W tym duchu we współczesnej etyce biznesu ukształtowało się przekonanie, że maksymalizacja zysku nie jest celem działania gospodarczego a rezultatem jego prawidłowej realizacji. „Biznes nastawiony jest na zysk. Jednak osiąga go dostarczając dobra i usługi, a znaczną część inwestuje stwarzając miejsca pracy. Zysk nie jest końcem ani celem ostatecznym działalności gospodarczej jest on rozdzielony i ponownie inwestowany.” Uzyskanie zysku jest efektem właściwego działania gospodarczego, służy do pomiaru kondycji firmy i w tym sensie stanowi przedmiot zabiegów, ale nie jest celem w tym sensie że każda czynność w ramach projektowanych działań gospodarczych od razu ma przynieść zysk i tylko takie działania , które natychmiast przynoszą zysk są podejmowane.
Kiedy prawidłowo zostaje przeprowadzony projekt gospodarczy czy operacja finansowa to wtedy też automatycznie wzrasta wartość właścicielska firmy na którą składa się suma oczekiwanych dywidend oraz zysk kapitałowy jaki osiągnąć może właściciel ze swojego wkładu inwestycyjnego. Jej wzrost ma być celem współczesnego biznesu. „Celem definiującym biznes jest maksymalizacja wartości dla właściciela w długim okresie przez sprzedaż towarów i usług” Firma solidna o dobrej opinii podejmująca długofalowe projekty gospodarcze i poprzez uczciwe działanie redukująca ryzyko związane z pokusą uzyskania szybkiego zysku stanowi rzeczywistą wartość dla właściciela jej akcji. Taki jest cel prowadzenia przedsiębiorstwa.
Jednak jak zauważył już Arystoteles w IV w p.n.e. oprócz sztuki zarządzania gospodarstwem (oikonomia) istnieje sztuka zarobkowania (chremastyka). Określa ona sposoby osiągania jak największego zysku, przeważnie z samych operacji finansowych. Nie chodzi o rozwój przedsiębiorstwa ani o zapewnienie godziwych warunków życia dla własnej rodziny czy jak to ma miejsce współcześnie dla pracowników. Celem staje się szybki zysk a motywem bogacenie bez granic. Nieograniczona żądza posiadania więcej i więcej (pleonaksja) prowadzi do podejmowania działań nie liczących się z normami etycznymi. Jest również przyczyną nie osiągnięcia głębokiej satysfakcji płynącej z poczucia spełnienia. Ten stan spełnienia, wewnętrznej harmonii nazywał Arystoteles swoistym rodzajem szczęścia :eudajmonią. Żądza posiadania nie mająca granic: pleonaksja prowadzi do odczuwania stałego niezadowolenia z aktualnego stopnia bogactwa.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-08-15 19:19:09