Czytaj więcej"/> Drukuj
Antonio Gramsci (ur. 23 stycznia 1891 r. w Ales na Sardynii - zm. 27 kwietnia 1937 r. w Rzymie) - działacz komunistyczny, teoretyk marksizmu, filozof.
Wczesną młodość Gramsci spędził na Sardynii, kształcąc się w Cagliari. Uzyskane w konkursie stypendium pozwoliło mu w 1911 r. rozpocząć studia w Turynie, wówczas dynamicznym ośrodku przemysłowym, politycznym i kulturalnym. Dwa lata później Gramsci wstąpił do Partii Socjalistycznej; w 1915 r., nie kończąc studiów, rozpoczął pracę publicystyczną w socjalistycznym piśmie "Il Grido del Popolo" (w latach 1917-1918 był jego redaktorem naczelnym). W tym czasie Gramsci był już aktywnym działaczem ruchu robotniczego.
Świadectwem pierwszych zainteresowań filozoficznych i światopoglądowych Gramsciego są Pisma młodzieńcze (Scritti giovanili, 1958). Młody Gramsci krytycznie odnosił się do dominującego wówczas w ruchu socjalistycznym reformizmu, który pod wpływem pozytywizmu "sprowadzał doktrynę Marksa do prawa naturalnego, realizującego się niby fatum poza wolą ludzi". Reformizmowi Gramsci przeciwstawiał koncepcję silnie akcentującą rolę świadomości w historii. Znaczenie idei w dziejach potwierdzała, zdaniem Gramsciego, witana przezeń z entuzjazmem Rewolucja Październikowa, o której sądził wówczas, że jest "dziełem bardziej ideologii niż faktów".
W 1919 r. powstało pismo "L'Ordine Nuovo"; redakcją kierował Gramsci przy pomocy Palmiro Tolgiattiego (1893-1964). W publicystyce (zebranej potem w tomie L'Ordine Nuovo 1919-1920, 1954) Gramsci komentował ówczesne wydarzenia w ruchu robotniczym, główną uwagę skupiając na roli fabrycznych rad robotniczych, w których upatrywał zalążek instytucji władzy przyszłego społeczeństwa socjalistycznego.
W 1921 r. Gramsci był jednym z założycieli Włoskiej Parti Komunistycznej (na jej czele stanął Amadeo Bordiga, ur. 1889). W publicystyce Gramsci podejmował wtedy głównie problemy programu nowej partii i kierunków walki z rodzącycm się faszyzmem (por. tom Socialismo e fascismo. L'Ordine Nuovo 1921-1922, 1966). W latach 1922-1923 Gramsci przebywał w Moskwie reprezentując WPK w III Międzynarodówce Komunistycznej. Powróciwszy do kraju, Gramsci nadal uczestniczył w życiu politycznym jako poseł do parlamentu, publicysta (był inicjatorem organu partyjnego "Unita"), działacz partyjny.
W wyniku dyskusji wewnątrzpartyjnej, której dokumentację podał Palmiro Tolgiatti w publikacji La formazione del gruppo dirigente del P.C.I. (Kształtowanie się grupy kierowniczej WPK, 1962), a której świadectwa znajdujemy także w publicystyce Gramsciego zebranej w La construzione del partito comunista italiano 1923-1926 (1971), dawną obciążoną błędem sekciarstwa politykę, której rzecznikiem był Amadeo Bordiga, zastąpiono programem sojuszu sił lewicowych w obliczu zagrożenia faszystowskiego, głoszonym przez Gramsciego. W styczniu 1926 r. Gramsci stanął na czele Komitetu Centralnego WPK; w listopadzie władze faszystowskie aresztowały go i skazały na dwadzieścia lat więzienia. Gramsci spędził w więzieniu lat dziesięć, podupadając na zdrowiu. Zwolniony w 1937 r. na podstawie amnestii, zmarł zaraz po opuszczeniu więziennych murów.
Przez cały czas pobytu w więzieniu Gramsci w takiej mierze, w jakiej pozwalały warunki, prowadził pracę intelektualną. Szkice, notaty i materiały wypełniły 33 Zeszyty więzienne, które po wojnie opublikowano w tomach: Materializm historyczny i filozofia Benedetta Crocego (Il materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce, 1948), Intelektualiści i organizacja kultury (Gli intellettuali e l'organizzazione della cultura, 1949), Risorgimento (Il Risorgimento, 1949), Noty o Machiavellim, polityce i państwie nowoczesnym (Note sul Machiavelli, sulla politica e sullo Stato moderno, 1949), Literatura i życie narodowe (Letteratura e vita nazionale, 1950), Przeszłość i teraźniejszość (Passato e presente, 1951). Uzupełnieniem są Listy z więzienia (Lettere dal carcere, pełne wyd. 1965).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-25 06:06:28