Czytaj więcej"/> Drukuj
Skrótowiec (Akronim, z gr. ákros = skrajny) - specyficzne wyrazy, powstałe przez skrócenie wyrażeń, składających się z dwóch lub więcej słów; istnieje też niewielka grupa skrótowców powstałych ze skrócenia jednego słowa. W ujęciu słowotwórczym skrótowce to specyficzna klasa derywatów. Derywaty te funkcjonują w polszczyźnie pisanej i mówionej. Skrótowiec często bywa mylony ze skrótem.
Skrótowce wykazują często właściwości odmienne od reszty słownictwa, wiele z nich posiada na przykład akcent oksytoniczny (akcent końcowy, na ostatniej sylabie) - BBC (British Broadcasting Corporation) bibi'si, AWS (Akcja Wyborcza Solidarność) awu'es.

Klasyfikacja skrótowców

Pierwsze próby stworzenia taksonomii skrótowców podjęli jeszcze przed II wojną światową Jan Otrębski i Henryk Ułaszyn; wyodrębnili oni wówczas cztery klasy. Jednak najbardziej znany jest podział, rozpowszechniony przez Słownik poprawnej polszczyzny i Słownik ortograficzny języka polskiego pod redakcją Mieczysława Szymczaka.

Skrótowce po angielsku

Należy pamiętać, że wymawianie głoskowe i sylabowe skrótowców jest charakterystyczne dla języka polskiego. Skrótowce angielskich nazw, które w Polsce wymawiane są w ten sposób, w języku angielskim wymawiane sa najczęściej literowo! Porównaj:
Dotyczy to jednak skrótowców o maksymalnej długości 3-4 liter. Dłuższe, podobnie jak w języku polskim, wymawia się sylabicznie, np.:

Nicki wikipedystów

Również niektóre pseudonimy wikipedystów to skrótowce, np.:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-30 05:10:47