Czytaj więcej"/> Drukuj

Nazwa tego hasla odnosi sie do wiecej niz jednego pojecia:
Adaptacja - zmiana w celu przystosowania do nowych warunków.
1. W fizjologii: Przystosowanie się organizmu żywego do życia w nowych dla niego, trwale zmienionych warunkach bytowych.
2. W psychologii: Dostosowanie zachowania do wymogów sytuacji i środowiska. (zob. stres)
* adaptacja sensoryczna, dostosowanie receptora zmysłowego
3. W socjologii: Przystosowanie się jednostki społecznej do nowych warunków społecznych i kulturowych.
4. W architekturze: Przebudowa pomieszczeń lub budowli w celu spełniania innych niż dotąd funkcji użytkowych. Adaptacja może polegać także na przystosowaniu istniejącego obiektu do nowych wymagań, bez zmiany jego funkcji (np. stary budynek mieszkalny zostaje wyposażony w nowoczesne instalacje ogrzewania w miejsce dawniejszych piecy; wzmocnienie konstrukcji zabytkowego mostu w celu umożliwienia współczesnego ruchu komunikacyjnego itp.). Adaptacja zachowuje wszystkie walory stylowe istniejącej budowli.
5. W sztuce: Przetworzenie dzieła sztuki lub publikacji do odbioru za pomocą innego środka przekazu niż to planowano pierwotnie, np. adaptacja dzieła literackiego na potrzeby filmu.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-02-26 16:46:06